Novosti

natrag

iProgram 2017 INA Group ERP Consolidation

1. lipnja 2018., uspješno je završena implementacija projekta iProgram 2017 INA Group ERP Consolidation, čime je SAP sustav implementiran u povezana društva INA Grupe: Plavi tim d.o.o.; Top Računovodstvo Servisi d.o.o., INA Maloprodajni servisi d.o.o.; HOSTIN d.o.o. i CROPLIN d.o.o. Cilj ovog projekta bio je u maksimalnoj mjeri konsolidirati ERP okruženje u INA Grupi. Ova inicijativa usklađena je s grupnom ERP strategijom i nastojanjima prema daljnjoj konsolidaciji i smanjenju kompleksnosti IT okruženja te korištenju IT sustava koji omogućuju poslovnu transformaciju i optimizaciju.
Uz snažnu i nedvojbenu podršku visokog menadžmenta INA, d.d., predstavnika menadžmenta kompanija na koje se projekt odnosio, visoki angažman internih INA eksperata, ali i vanjskih konzultanata i suradnika, projekt je imao sve garancije za uspjeh, stoga se projektni menadžment zahvaljuje svima na bezrezervnoj potpori.
Na projektu je sudjelovalo više od 50 zaposlenika iz različitih organizacijskih dijelova INA Grupe, koji su svojim požrtvovnim radom i proaktivnim pristupom zajedno sa projektnim menadžmentom, pridonijeli uspješnoj realizaciji projekta unutar odobrenog budžeta, definiranih rokova i u skladu s očekivanom kvalitetom isporuke.
Kao osnovne razloge pokretanja ovog projekta možemo navesti poslovnu potrebu za stabilnim i sigurnim ERP sustavom (u okviru projekta je dosadašnji ERP MS Dynamics NAV 2009 R2 zamijenjen sa SAP ERP-om), kontinuiranu vanjsku operativnu i razvojnu podršku, lokalizaciju zakonskih zahtjeva, unutarnju podršku kroz mrežu SAP Glavnih korisnika i eksperata – jedan ERP sustav za sve tvrtke u INA Grupi, dugoročno niži trošak podrške, jednostavnije i jedno rješenje za sva društva INA Grupe.
Buduće koristi koje možemo očekivati od projekta su povećanje zadovoljstva korisnika, povećanje učinkovitosti poslovnih procesa u Top Računovodstvo Servisima (Joint Shared Service Center), dosljednost, i bolju podršku za izvješćivanje i konsolidaciju, korištenje stručnosti i znanja unutar tvrtke – mreža SAP Glavni korisnici, mreža SAP arhitekata, SAP IT razvoj, SAP IT operativa, i na kraju, smanjenje operativnih rizika.
U okviru projekta, na principu Roll out modela, implementirani su SAP moduli: Financije, Kontroling, Riznica, Prodaja i distribucija, Nabava, Skladišno poslovanje, Investicijski i projektni menadžment, Upravljanje putovanjima, Upravljanje ljudskim resursima. Za sve buduće korisnike infrastruktura sustava u kontekstu prilagodbe SAP sustava, potrebnih razvoja, IT operativne podrške, pripreme transakcijskih podataka je pripremljena, održane su obuke te su dodijeljene potrebne poslovne autorizacije.