Pravila Privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka u Plavom timu

OPĆA NAČELA
Plavi tim d.o.o. (dalje: Plavi tim) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Plavi tim obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim privacy by design-default načelima.

Informacijski sustav Plavog tima zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Plavog tima i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, osiguran je multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Plavom timu, molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti Plavog tima bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE
Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka jest Plavi tim d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 18, 10000 Zagreb, OIB: 11651581989.
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Plavom timu jest Davor Petrovicki.
Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Ul. grada Vukovara 18, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: PlavITim.Zop@plavitim.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Plavi tim, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:
– izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
– zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa.

Primjerice, takav legitiman interes može biti:
– vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
– otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
– zaštita osoba i imovine
– ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja  – radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
– odgovaranje na vaše upite i komentare
– nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti Plavi tim mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, poreznim propisima itd.
– obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.
Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane ostalih društava INA Grupe, drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Plavi tim neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

Plavi tim vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte PlavITim.Zop@plavitim.hr ili
– na adresu Plavi tim d.o.o., Ul. grada Vukovara 18, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Plavi tim obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis, društvo TRS d.o.o.)
nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
kada je Plavi tim zakonski dužan dostavljati te podatke.

Dolazi li do međunarodnog prijenosa vaših osobnih podataka?

Osim prijenosa do kojeg očekivano dolazi prilikom izvršenja ugovora kojeg imate zaključenog s Plavim timom. Plavi tim ne prenosi vaše osobne podatke u treće zemlje. Nastane li potreba za takvim prijenosom, Plavi tim će vas na primjereni način obavijestiti te prijenos izvršiti samo u skladu s važećim propisima.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:
zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Ine ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Plavog tima za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Plavi tim te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Plavi tim, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da Plavi tim nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti društvu Plavi tim d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).
Sukladno važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 46/2022) Društvo je donijelo  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe kojim uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanja povjerljive osobe i njena zamjenika, zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze u okviru tog postupka.
Što je nepravilnost?
Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4.  Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon), a koji su povezani s obavljanjem poslova Društva.
Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?
Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju.
Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave take nepravilnosti, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.
Takve aktivnosti posebno uključuju:
• osobe u radnom odnosu u Društvu
• imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, uključujući i neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
• osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
• osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.
Koji su uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti?
Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu sukladno Zakonu ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
• ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
• ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona i
• ako je podnio prijavu u skladu s odredbama Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.
Kako podnijeti prijavu nepravilnosti?
Prijava Društvu se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik u slučaju sastanka s povjerljivom osobom ili putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:
– poštom na adresu: Plavi tim d.o.o.
Ulica grada Vukovara 18
10 000 Zagreb
n/p povjerljive osobe
– u elektroničkom obliku na mail adresu:  povjerljivaosoba@plavitim.hr

Prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti i datum prijave.
Kako bi se mogla učinkovitije ispitati, preporučuje se da prijava sadrži i dokaze o nepravilnostima koje se prijavljuju, a koji su poznati odnosno dostupni prijavitelju nepravilnosti.
Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavljivanje.
Detaljnije o pravilima postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Društvu možete naći ovdje.